محمود شریعتی نیاسر

رئیس هیئت مدیره

mshariati@halyco.ir

مهدی کباری

نائب رئیس هیئت مدیره

kobari@halyco.ir

محسن ریاحی

عضو هیئت مدیره

riahi@halyco.ir

ناصر شفایی نیک

عضو هیئت مدیره

Shafaei@halyco.ir

حسین شریعتی

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

hshariati@halyco.ir