یاسر صدیق

مدیر کارخانه

sedigh@halyco.ir

حسن مکاری

رئیس امور اداری

mokari@halyco.ir

حمیدرضا رمضانی

مدیر مالی

ramezani@halyco.ir

محمد فلاحی

رئیس تولید و فنی

fallahi@halyco.ir

محسن خیمه کبود

رئیس توسعه و نوسازی

kheimekabood@halyco.ir