ما بر این باوریم که شیوه رهبری، ارتباط با مشتری و مدیریت بهینه سرمایه های انسانی در چارچوب استقرار نظام مدیریت کیفیت بر مبنای استاندارد2008 : 9001 ISO ،  راهگشای حل مسائل در هر حوزه ای از فعالیت های شرکت است.در همین راستا شرکت آلیاژگستر هامون به عنوان یکی از تولید کنندگان فروآلیاژ در کشور  ،اهداف کیفی خود را بر اساس محورهای اصلی ذیل پایه ریزی نموده و خود را متعهد به اجرای اثربخش آنها می داند:


ارائه محصولات باکیفیت برتر ، جهت برآوردن نیازها و خواسته های مشتریان ، ایجاد مزیت رقابتی و افزایش سهم بازار
انجام فعالیت های تحقیق و توسعه با هدف ایجاد تنوع در محصولات و بهبود فرآیندهای تولید
ارتقاء سرمایه های انسانی بر مبنای صلاحیت، توانمندی وارزیابی عملکرد منصفانه و دقیق و توسعه آگاهی و دانش کارکنان از طریق آموزش
بهبود مستمر فرآیندها و عملکرد سازمان در راستای افزایش رضایتمندی کلیه ذینفعان
تلاش برای تحقق الزامات قانونی و مقرراتی در تمامی ابعاد مرتبط با سیستم مدیریت سازمان

 

مدیریت ارشد سازمان متعهد میگردد که به منظور نیل به این اهداف ، تمامی رویه ها، ساختارها، افراد و منابع مالی در کنار هم قرار گیرند، تا بتوانیم در زمان موثر به نتایج مورد انتظار دست یابیم . همچنین اهداف کیفی سازمان ، در چهارچوب این خط مشی تعیین و خط مشی بصورت دوره ای در جلسات بازنگری مدیریت،  مورد بازنگری قرار میگیرد و نیز از کلیه پرسنل انتظار دارد تمامی تلاش خود را جهت فعالیت در راستای تحقق این خط مشی مبذول نمایند.

حسین شریعتی
مدیرعامل