میکروسیلیکا
امروزه پودر میكروسیلیكا در موارد مختلفی استفاده می شود كه به صورت خالصه در ذیل ارایه شده است
میكروسیلیكا در بتن وسیمان:
استفاده ازغبار میكروسیلیكا دربتن وسیمان در سالیان اخیر رشد فراوانی داشته است .میكروسیلیكا به پخش شدن یكنواخت وبالا  بردن حجم محصولات هیدراسیون در بتن به عنوان یك پوزلان)pozzolan( عمل می كند از طرف دیگر با توجه به ریز بودن دانه ها به عنوان یك پر كننده)filler( باعث كاهش اندازه حفره ها درخمیر سیمان می شود. درنتیجه استفاده از میكروسیلیكا در بتن باعث ایجاد خواص زیر می شود:
افزایش مقاومت فشاري · افزایش مقاومت در برابر سایش · كاهش نفوذ پذیري · مقاومت دربرابر سولفات ها · مقاومت به خوردگی . وجود ذرات میكروسیلیكادرمخلوط بتون،میزان آب مورد نیاز جهت اختلاط را كاهش می دهد به همین دلیل بتن حاصله پایدارتر وچسبنده تراست وعملیات بتن ریزي با سهولت بیشتري انجام می شود
-میكروسیلیكادر مصارف پلیمري:
هنگامی كه محصولات پلیمري اكسترود می شوند می توان از میكروسیلیكا به عنوان یك پر كننده وتقویت كننده در جهت بهبود بخشیدن استحكام ضربه اي وسفتی آن ها استفاده نمود. همچنین میكروسیلیكا باعث بهبود این فرآیند درجهت تولید سطوح صاف تر شده ونیز سبب افزایش راندمان تولید می شود
-میكرو سیلیكا در دیر گداز ها :
میكروسیلیكارا می توان در تولید بتن هاي نسوز كه از سیمان هاي كلسیم- آلومینات تولید می شوند به كاربرد،در عین حال این ماده می تواند در تولید انواع دیگر مواد نسوز نیز مورد استفاده قرار گیرد. دراین موارد به كارگیري میكرو سیلیكا باعث بهبود پیوندهاي سرامیكی شده وخواص محصول به میزان قابل توجهی بهبود داده می شود.
-دیگر كاربردهاي میكروسیلیكا :
جهت تولید انواع مختلف سیلیكات ها می توان از میكروسیلیكا استفاده نمود چرا كه میكروسیلیكا قابلیت واكنش پذیري بالایی داشته ومی تواند به راحتی با دیگر عناصر وارد واكنش وتشكیل سیلیكات دهد. همچنین پودر میكروسیلیكا به عنوان پودرهاي پوششی ، پودر هاي عایق ، مواد كمكی درسیستم محفظت كاتالیكی وبراي جذب انتخابی یون ها در صنایع شیمیایی به كار گرفته میشود.
ترکیبات شیمیایی:
SiO2 Fe2O3 CaO AI2O3 MgO C
Min% Max%
85 2 1.5 1 2 3